A gyermek óvodába megy

A gyermek óvodába megy
A GYERMEK ÓVODÁBA MEGY
Kedves Szülők!
Gyermekeink életében az első mérföldkő, amikor óvodás lesz. Három éves korukig a gyermekek nagy többsége a családon belül növekedik, fejlődik testiekben és lelkiekben egyaránt.
Ekkor még a család tagjai jelentik a biztonságot, ők ismerik igazán, velük van kapcsolata, tőlük tanulja mindazt, amit három éves koráig elér, kezdetektől hatnak rá a testvéri kapcsolatok, megtanulja a társakhoz való igazodást is. Erre a korosztálynak különösen fontos a stabilitást, amit még ekkor teljes egészében a család jelent számára.

Három éves korában a gyermek óvodás lesz. A családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy részét, ahol egy gyermekközösségben kell megtalálnia a maga helyét, biztonságérzetét, barátokra, társakra talál
Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesítetni tudja.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépett 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, - esetünkben a tagóvodába - amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő dolgozik. Az óvodai felvételekről az óvoda vezetője dönt, a felvételről is ő tájékoztatja a szülőket. Ha az illetékes óvoda elutasítja a gyermek felvételét, akkor a szülő az elutasító határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

Vannak olyan kisgyermekek is, akiknek nagy megrázkódtatást jelent a családtól való elszakadás. Nagy türelemre, empátiára van szükség ilyenkor a család és az óvoda részéről egyaránt. Az óvodában ezt az időszakot „beszoktatási időszaknak” nevezzük. Szeretettel, megértéssel, különleges figyelemmel kell ilyenkor körülvenni a kis óvodást szülőknek, óvodapedagógusoknak egyaránt. Bíztatniuk kell őt, fel kell kelteniük érdeklődését azok iránt a dolgok iránt, amelyek az óvodában várnak rá.

A család az óvodai nevelés időszakában is felelős marad a gyermek neveléséért, ezt a jogát, felelősségét nem ruházhatja át az óvodára. Ebben az időszakban azonban már nincs egyedül. Segítséget, közreműködést kap az óvodában szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusoktól, akik partnerei kívánnak lenni a teljes óvodai nevelési szakaszban, akik figyelembe veszik kívánságaikat, igényeiket, s készek tanácsokat adni a családi nevelésben jelentkező gyakori problémákra is. Az óvodával kezdődik a nevelési intézményekkel való együttműködés időszaka.
A Kazincbarcikai Összevont Óvodák óvodapedagógusai magas színvonalú munkájukkal, jó a tagintézményei jó tárgyi feltételeivel várják a leendő óvodásokat.
A tagóvodákkal kapcsolatos tájékoztató anyag Kazincbarcika város honlapján a www.kazincbarcika.hu oldalon és a Kazincbarcikai Összevont Óvodák honlapján, www.barcikaicimborak.hu oldalon is megtalálható.

2018. április 09.
Horváthné Geleta Mária
Intézményvezető

2018.04.07.

További hírek